پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک

              رنکینگ بازیکنان شطرنج شهر آیسک  رديفنام و نام خانوادگيامتياز1مهدي محمدزاده822علی بنی آیسک753محسن واله734رضا برازنده715مرتضي بني اسد656 حميدرضا ايرواني627علی بنی اسدی558حجت روحي نيا549صادق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید